Thursday, August 16, 2007

Some lexical variations in Shekgalagarhi dialects.


Matsheng

Lethakeng

Shekoma

Maun

Dichauba

Setswana

English

Itu

itu

ntlo

itu

tcotco

ntlo

house

Rinamane

rhinamane

dinamane

namane

rhinghwana

namane

calf

Mho

kgomo

kgomo

mho

moho

kgomo

cow

Lonoo

lenywayo

leneu

lenoyo

leletje

lenao

foot

Sheragko

shethako

shethako

sheragko

seetce

setlhako

shoe

Tjhola

tjhola

tjhola

tjhola

hagola

tshola

serve

Shego

shego

shedjelo

shego

mogopo/sedja

sejana

dish

Leshada

leshada

legetla

leshada

shepagka

legetla

shoulder

Motcogo

motogo

motogo

motogo

mpogu

motogo

porridge

Marho

matho

mahlo

marho

maho

matlho

eyes

Lerhapo

lerhapo

lehlapo

lerhapo

lehapo

lerapo

bone

Lengole

lengole

lengole

lengole

ledjwe

lengole

knee

Leselo

leselo

leselo

leselo

shegoba

leselo

winnower

Some lexical variations in Shekgalagarhi dialectsThe following data is from Dr Monaka of the University of Botswana [Department of English] with minor additions from me.


SHENGOLOGA

SETSWANA

ENGLISH

rhingone

ditlopi/motlopi

motlopi berries

sesenyana

sesane/tshesane

thin

hombe

gompieno

today

kuma

sitwa

feel cold

he hogo

re gona/e

we are there

morhiso

maši

milk

mho

kgomo

cow

thodje

mmutla

hare

mhagka

thipa/thipana

knife

kwane

peba/nthufe

wild rat

kankape

serurubele

butterfly

autate

ntate-/rre-mogolo

grandfather

thagu

leoto/lekoto

leg

lenghurhi

morubisi

owl

lotshotsho

loleme

tongue

khakha

khudu

turtle

bogkotje

lodi

cord from tree

lezhogkololo

sebokolodi

millipede

kobe

nkoko/mmemogolo

grandmother

tantape

mokgantsitswe

mokgantitswane

lizard

leshwaha

legwafa

armpit

mothana

mokwatla

back (noun)

motchwana

ngwana

child

ncu

nnye

small

nnyane

nonyane

bird

powa

kgotloko/poo

bull

tchamo

molala/thamo

neck


Wednesday, August 15, 2007

Mapolotiki ke baruti


Ke rata kereke ka ke goletse mo go yone ebile ke itse e le lefelo la badumedi la go kopana, go kgothatsanya gore ba seka ba phesekana mo tumelong.

Gantsi ke rata go ela tlhoko baruti. Ke ba leba ka leitlho le le ntšhotšho fa ba bua, ke etse tlhoko ka fa ba alang molaetsa wa bone ka teng, le gore ba tsamaya jang mo kerekeng. Baruti ba bangwe ke ba ba goang go fitlhela motho a tswa kgatsele e tshweu mo khutlong tsa melomo, lentswe le swaegile. Ke gore fa a rera, le lo tsena mo seatleng, o gebetlega mo ekareng motho a bitsa dikgafela a batla gore batho ba ba kakwa, moseja ole wa letsibogo ba mo utlwe. A tlale kereke yotlhe a gata a gatoga e kare motho a gatile magala, kgotsa motho a tsenwe ke masonya mo maotong a borokgwe! A senatla sa motho! Ba bangwe baruti ba bodutu, ba a otsedisa. Ba bua ka go nyepologa, ba sa itse puo, ekare batho ba bifetswe ke tshotlego, ba iteilwe ke phefo ya borwa Seetebosigo a apesitse batho kobo ka letshoba. O bo o ipotse gore: “Gatwe ke ne ke itshwenyetsang ke re ke tla go obama?.


Selo se se nkgakgamatsang ke ka fa mapolotiki ba kgatlhiwang ke baruti ka teng, ke raya maitsholo a bone le moaparo tota, le ka fa ba ratang go nopola Baebele. Maloba fa modumo wa phuthego ya Gantsi o ile magoletsa dipampiri tsa dikgang di ne di ntsha ditshwantsho tsa ga tona Kedikilwe a apere mokgekgenene wa seaparo sa mebala ya ga Domi – a lebega jaaka moruti wa kereke ya sione! Fa kere sione ke raya kereke ya moropa e go tšhaiwang terese. Ka re: “A bo tona a tshwanelwa ke go ema phuthego ka lefoko!” Nna ke ne ke sa ya Gantsi mme ba ba neng ba ile ba tla ka mafoko a mangwe a a lebegang a bapisitse a Baebele. Gatwe mongwe, ka re “mongwe” ka ‘ína la motho malatsing ano ga le sa tlhole e le kgomo, mme le fetile jaanong ke moraka. Mongwe yo gatwe a re: “Ke tla ke le fela fela. Selefera le ditante ga ke na natso.” Ga ke itse gore a ga ba mo akele. Gatwe ba mo tlhoboga ba re: “Owaai, rona re batla wa ditante le diselefera, ntsaana golo mo o raya o tla go re tshela lehuma.” Ba ema ba tsamaya. Mongwe yo, o ne a adimile mafoko a Baebela a barutwa ba ga Jeso ba e rileng ba tsena ka tempele letsatsi lengwe ba fitlhela monna wa sennana yo o neng a itsege, mme ba mo raya ba re: “Selefera le gouta ga rena natso, se re nang naso re a se go naya, tsaya bolao jwa gago o eme o tsamaye.” A ema a tsamaya a itumetse, bogolo jang fa re mmapisa le ba ba neng ba reeditse lepolotiki le la kwa Gantsi. Mme kana barutwa bone ba ne ba neile monna yo se se fetang selefera le gouta, ka ba ne ba mo neile boitekanelo mo mmeleng gore a itshetse a iponele selefera le gouta. Jaanong lepolotiki la go tlhoka “selefera le ditante” ga ke itse gore ba ba neng ba mo reeditse bone, o ne a re o ba neela eng se se fetang selefera le ditante.

Maloba ke ne ke lebeletse tona Pono Moatlhodi mo thelebišening mo phuthegong ya ga Domkrag. A tlola a bo a relela monna yo mokhutshwane, a bo a sala a khubame ka lengole. Megolokwane ya thiba ditsebe! A nkgopotsa mongwe wa baruti ba dikereke tsa pholoso wa go tlola a relela a bo a kgoma ka mangole-oo-mabedi fa pele ga phuthego. Ka re dikereke tsa rona tlhe di latlhegetswe, fa di ne di ka bona dinatla tse di tshwanang le bo rre Moatlhodi di ne di ka tlala mpepenene.


Maabane jaana tona Mfa o ne a le mo Masaasele batho ba gaagaa goromente gotwe a ntshiwe. Mme tona o ne a re tlela ka mafoko a kgomotso a a neng a mpolaisa ditshego. A re: “Fa e le gore batho ba re goromente a ntshiwe. Fa ba re lemmenyana le re le beileng kwa mafatsheng a sele re le ntshe re le tlhotlhore lotlhe, go siame. Re tlaa re: “Morena o ne a neile mme Morena o tsere, a go bakwe leina la Morena.” Ka wa ka ditshego ke ipotsa gore a tona o raya gore o hutsahetse mo a dirisang mafoko a a tlwaelesegileng mo losong.


Mme kgang ke gore mapolotiki ba itse Baebele thata, le ba ba sa tseneng kereke tota. Bontsi jwa bone ba lemogile fa Batswana e le badumedi ba ba ratang ebile ba tlotla baruti ba bone. Mme goreng ba ba ikatumetse ke gore ba bue puo ya seruti. Kotsi ya go gogomosa batho maikutlo, a ke kwa kerekeng kgotsa ke kwa phuthegong ya sepolotiki, ke gore mo gongwe batho ba kgatlhiwa ke kapari, go bebentsha puo ga gago, kgotsa go tlola tlola, ba tshege, ba sa lemoge fa o sa phuthela sepe. Sepolotiki le sedumedi di tshwanetse tsa tlhamalatsa puo, tsa utlwiwa tsa tlhaloganngwa, tsa tlhaselwa ka dipotso mme tsa itlhalosa.